Syahratul Aeni, SKM., M.Kes

Surahmawati, SKM., M.Adm.Kes

Ranti Ekasari, SKM., MKM

Rimawati Aulia Insani Sadarang, SKM., MPH.

Dian Ihwana Ansyar, SKM., M.Kes

Tri Adya Karini, SKM., MPH.

Dian Rezki Wijaya, SKM., M.Kes

Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes

Zil Fadhilah Arranury, SKM., M.Kes

Nildawati, SKM., M.Kes.Epid

Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

Yudi Adnan, M.Kes

Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS.

Habibi, SKM., M. Kes

Nurdiyanah, SKM., M.PH